Od kiedy w 2017 r. nowelizacji uległa głośna ustawa hazardowa, zaostrzeniu uległy warunki, pod jakimi legalną działalność w Polsce mogą prowadzić bukmacherzy. Kluczowa zmiana to konieczność uzyskania stosownego zezwolenia wydawanego przez Ministra Finansów. Wcześniej dokument taki nie był wymagany.

zakłady bukmacherskie
Legalne zakłady bukmacherskie w Polsce

Legalne zakłady bukmacherskie w Polsce

Bukmacher – stosownie do treści udzielonego zezwolenia – może prowadzić działalność wyłącznie w odpowiednich punktach naziemnych bądź przez sieć internetową. Obecnie na polskim rynku funkcjonuje 10 podmiotów mających prawo przyjmowania zakładów naziemnych w lokalach stacjonarnych. Z kolei na prowadzenie działalności w Internecie posiada obecnie zezwolenie 14 firm (w tym wspomniana wcześniej dziesiątka).

Podmiot prowadzący działalność bukmacherską musi posiadać ściśle określoną formę prawną. Zgodnie z ustawą bukmacherską może to być wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółka akcyjna z minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 2.000.000 zł, posiadająca siedzibę na terytorium RP albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

sts bonus
Bonus bez depozytu w STS. Kod promocyjny: BETONLINE

Te ostatnie muszą posiadać w Polsce oddział lub przedstawicielstwo. Akcje w spółkach akcyjnych bądź udziały w spółkach z .o.o. obejmować mogą osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA oraz osoby prawne i spółki niemające osobowości prawnej, pod warunkiem, że ich siedziba mieści się w takim kraju. W spółkach musi zostać ustanowiona rada nadzorcza. 

Legalni bukmacherzy internetowi

Akcjonariuszami bądź udziałowcami spółek, których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego, jak również członkami zarządu, prokurentami i członkami rady nadzorczej lub rewizyjnej mogą być tylko osoby, co do których nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Osoby takie powinny posiadać nienaganną opinię,  nie mogą w szczególności być uprzednio skazane za umyślne przestępstwo na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez Internet  urządzenia przetwarzające i przechowujące informacje oraz dane dotyczące tych zakładów wzajemnych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA. 

Bukmacher urządzający gry hazardowe przez Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych. Jest również zobowiązany do zapewnienia organom Krajowej Administracji Skarbowej dostęp do wszelkich danych związanych z urządzaną grą. Dane te muszą być przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji.

Zezwolenie wydawane jest na okres 6 lat. Termin ten może zostać jednokrotnie przedłużony, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. Oznacza te, że maksymalnie po 12 latach prowadzenia działalności bukmacher, mający zamiar dalszego działania na polskim rynku, musi złożyć nowy wniosek.

Wniosek o udzielenie zezwolenia posiada rygorystyczne ramy formalne, wymagane jest dołączenie do niego szeregu dokumentów. Są to m.in.: studium ekonomiczno – finansowe, zawierające co najmniej określenia inwestycji i przewidywanej rentowności, projekty regulaminów, dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału spółki czy zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i należności celnych.

Wniosek o udzielenie zezwolenia podlega opłacie. Jej wysokość wynosi, zgodnie z ustawą, 2000% kwoty bazowej oraz dodatkowo :za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych – 50% kwoty bazowej, za urządzanie zakładów wzajemnych przez Internet – 2000% kwoty bazowej, za każdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych – 5000% kwoty bazowej.

Kwota bazowa to kwota równa sumie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale roku poprzedniego. Za drugi kwartał 2018 r. stawka ta wynosi 4811,42 zł.  

Poprzedni artykułKasyno w ustawie hazardowej 2017
Następny artykułDlaczego warto grać przy użyciu płaskiej stawki?
Legalne casino online w Polsce. Total Casino to pierwsze i jedyne kasyno internetowe w naszym kraju, które może działać online legalnie. Bukmacherzy i zakłady sportowe w Polsce, darmowe promocje bez depozytów, bonusy i freebety.